“Du học và sống tại Thuỵ Điển đã giúp tôi hiểu biết về những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới biến đổi khí hậu. Và bây giờ tôi đã có thể hành động, để giúp giảm thiểu hiệu ứng nhà kính bằng chính những gì tôi đã học!”