“Bạn đừng khen người Thuỵ Điển nhé! Họ sẽ thấy khó xử lắm đấy!”